Wil je met ons in contact komen?

  Privacyverklaring SMK Audit

  Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 28 oktober 2019. SMK Audit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  Onze AVG-coördinator is de Functionaris Gegevensbescherming van SMK Audit en het eerste aanspraakpunt voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is te bereiken via onderstaande gegevens:

  SMK Audit
  Rembrandtlaan 225
  7545 ZW Enschede
  (053) 434 05 82
  info@smkaudit.nl
  https://www.smkaudit.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  SMK Audit verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Voorletters
  • Titels
  • Functie
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij het verwerken van de salarisadministratie)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Andere, dan bovenstaande bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  SMK Audit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw werknemers:

  • Burgerservicenummer (BSN);

  SMK Audit verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend indien deze benodigd zijn voor de met onze cliënt overeengekomen dienstverlening.

  Met welk doel en op basis van weke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  SMK Audit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Identificatie, klantacceptatie en het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft ;
  • Voor het verrichten van onze dienstverlening;
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of als regelgeving opgelegd zijn vanuit onze beroepsorganisatie NBA voor het uitvoeren van onze opdrachten of te voldoen aan onze dossiervorming.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving gerelateerd aan onze dienstverlening;
  • U de mogelijkheid te bieden aan account aan te maken;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;

  Geautomatiseerde besluitvorming

  SMK Audit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SMK Audit) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  SMK Audit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  SMK Audit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiertoe valt tevens het inzagerecht van instanties als de Belastingdienst, politie en justitie of toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP), wanneer zij deze op grond van de wet bij ons opvragen.

  Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten.

  In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

  Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  Website

  Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens:

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMK Audit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@smkaccountants.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  SMK Audit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  SMK Audit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van SMK Audit (avg@smkaccountants.nl).

  De contactgegevens zijn bovenaan deze privacyverklaring vermeld.

  Wijzigingen in de privacyverklaring

  Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

  Wist u dat uw browser verouderd is?

  Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

  Upgrade hier uw browser
  Ga verder op eigen risico